Ghidul studentului
Informații generale

Finalizarea studiilor presupune:

 • susținerea unui examen de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 • realizarea unui proiect de diplomă sub îndrumarea unui cadru didactic și prezentarea proiectului respectiv

 

Alegerea cadrului didactic îndrumător

Procedura de alegere a cadrului didactic îndrumător

Alegerea îndrumătorului pentru elaborarea proiectului de diplomă se face pe baza rezultatelor școlare obținute la sfârșitul sesiunii de vară din anul III (de obicei în a treia săptămână de practică). Vor fi luate în considerare și notele la disciplinele promovate în avans, predate la decanat până la încheierea sesiunii.

Studenții își vor alege îndrumătorul în ordinea descrescătoare a situației școlare, în limita locurilor disponibile dintre cele alocate fiecărui cadru didactic îndrumător. Studenții care nu vor fi prezenți pot transmite opțiunea (sau, de preferat, o listă de opțiuni) printr-un coleg sau prin mail la adresa rsilion@tuiasi.ro.

Teme propuse pentru proiectul de diplomă

Înainte de alegerea cadrului didactic îndrumător este afișată o listă cu temele propuse de fiecare cadru didactic în parte.

Proiecte realizate în cotutelă

Dacă proiectul este realizat la o altă universitate (program Erasmus) sau în cadrul unui internship la o companie, lucrarea poate fi scrisă în limba engleză, dar titlul, rezumatul și prezentarea vor fi în limba română.

Pentru proiectele realizate în cadrul unei companii partenere, absolventul trebuie să atașeze acceptul companiei și o scurtă apreciere a activității studentului semnată de coordonatorul din companie. Programul de lucru, raportul intermediar, forma finală a lucrării și prezentarea trebuiesc aprobate de cadrul didactic îndrumător.

 

Examenul de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Tematica pentru examen

Examenul este format din 30 de întrebări grilă, câte 5 întrebări din fiecare dintre următoarele categorii:

 • Specializarea Calculatoare:
  1. Algoritmică. Căutare și sortare
  2. Elemente de arhitectura calculatoarelor
  3. Comunicația în rețele de calculatoare
  4. Elemente de proiectare a structurilor logice
  5. Elemente de descriere hardware în limbaj Verilog
  6. Testarea circuitelor logice
 • Specializarea Tehnologia informației:
  1. Algoritmică. Căutare și sortare
  2. Elemente de arhitectura calculatoarelor
  3. Comunicația în rețele de calculatoare
  4. Elemente de baze de date relaționale
  5. Tehnologii Internet
  6. Ingineria programării

Aspectele vizate din fiecare cateogrie sunt prezentare în fiecare an, în timp util înainte de desfășurarea examenului de evaluare.

Precizări privind desfășurarea examenului

Examenul de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate are loc după sesiunea de vară de la sfârșitul anului IV. De asemenea, mai există două sesiuni în lunile septembrie și, respectiv, februarie.

Studenții trebuie să se înscrie atât la secretariatul facultății cât și online pentru a putea susține examenul și/sau să prezinte proiectul de diplomă.

 

Proiectul de diplomă

Responsabilitatea studentului

Pregătirea proiectului de licență începe în ziua afișării repartiției la coordonatori.

Studentul are obligația de a lua legătura cu cadrul didactic indrumător pentru a stabili tema proiectului de licență și programul de lucru. Studentul are obligația de a respecta etapele de lucru hotărâte de comun acord cu cadrul didactic coordonator.

Raportul intermediar

În prima parte a semestrului II din anul susținerii lucrării (de obicei în luna aprilie), fiecare student trebuie să prezinte președintelui de comisie un raport intermediar de 2-3 pagini privind rezultatele obținute în prima parte a anului (documentare, proiectarea aplicației, tehnologii, platforme hardware, algoritmi sau metode alese). Comisia de licență va analiza acest material în paralel cu proiectul final. Neprezentarea acestui raport echivalează cu opțiunea studentului de a susține lucrarea într-o sesiune viitoare.

De asemenea, tot atunci, trebuie comunicat titlul proiectului care nu se poate modifica.

Redactarea, structura și organizarea lucrării

Precizări privind structura și organizarea lucrării se găsesc în documentul Structura_si_organizarea_lucrarii.pdf.

Prima pagină după cea care conține titlul lucrării de diplomă trebuie să fie pagina cu Declaratia de asumare a autenticității lucrării de diplomă. Această declarație trebuie datată (cu data la care lucrarea a fost predată la secretariat) și semnată de către student.

Ghidul de redactare și modelul de formatare a lucrării în Libre Office a fost elaborat de ș.l.dr.ing. George-Emil VIERIU și se găsește în format PDF și ODT.

Există și un template în LaTEX (în varianta beta) care poate fi obținut trimițând un mail la adresa aalexandrescu@tuiasi.ro.

 

Susținerea examenului și a proiectului de diplomă

Procedura de înscriere

Acte necesare la înscriere:

 • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
 • aprecierea conducătorului de proiect;
 • un exemplar al lucrării de licență/diplomă/absolvire/disertaţie în varianta finală (listat și pe CD/DVD);
 • cartea de identitate și certificatul de naștere (în original) și copii xerox;
 • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susţinut examenul de finalizare;
 • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul și semnătura președintelui de comisie (pentru examenul de licență/diplomă/absolvire), după caz;
 • chitanţă de resusținere a examenului de finalizare, după caz.

Lucrările depuse la înscriere nu mai pot fi schimbate. Studentii nu vor putea sa-si sustina lucrarea de licenta fara a aduce la secretariat toate actele necesare pentru înscriere (incluzand lucrarea de licenta + CD-ul cu proiectul de licenta atasat lucrarii).

De asemenea, studentii trebuie obligatoriu să se înregistreze online până în ultima zi de înscrieri la o adresă web specificată. Rezumatul proiectului din cadrul lucrării finale se transmite online în ziua înscrierii și urmează a fi făcut public pe site-ul facultății.

Pregătirea pentru examenul de diplomă

În săptămâna de dinaintea susținerii examenului de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate au loc întâlniri de pregătire cu cadrele didactice care fac subiectele de examen. Aceste întâlniri presupun prezentarea tipurilor de subiecte care vor fi la examen, discuții referitoare la subiectele din anii trecuți și întrebări din partea studenților. De obicei este alocată câte o oră pentru fiecare dintre categoriile de subiecte. Într-una din zile vor fi discuții referitoare la categoriile comune pentru cele două specializări (Algoritmică. Căutare și sortare, Elemente de arhitectura calculatoarelor, Comunicația în rețele de calculatoare), iar în altă zi pentru categoriile diferite de la specializările Calculatoare (Elemente de proiectare a structurilor logice, Elemente de descriere hardware în limbaj Verilog, Testarea circuitelor logice) și Tehnologia informației (Elemente de baze de date relaționale, Tehnologii Internet, Ingineria programării).

Alegerea datei și orei prezentării proiectului

După terminarea perioadei de înscriere și înainte de susținerea examenului are loc algerea datei și orei prezentării proiectului. Astfel, toți studenții înscriși vor avea posibilitatea, în ordine descrescătoare a mediei de absolvire, să își aleagă slotul de timp dorit (un interval de 15 minute) când să susțină prezentarea proiectului. Dacă, din orice motiv, un student nu poate să fie prezent la alegerea slotului, acesta poate să transmită preferințele prin intermediul unui alt student. În funcție de numărul de studenți, vor fi una sau două serii (separate printr-o pauză scurtă) în cadrul fiecărei zile de prezentări.

Susținerea examenului

Studenții trebuie să se prezinte cu cel puțin 15 minute înainte de începerea examenului și trebuie să aibă la purtător cartea de identitate sau pașaportul propriu. La examen studenții sunt așezați în bănci în ordine alfabetică.

Fiecare student va primi subiectele de examen, o grilă care trebuie completată cu „X” în dreptul răspunsului considerat corect și un anumit număr de ciorne. Întrebările au răspuns corect unic, iar întreg examenul durează trei ore. La predarea grilei completate, a subiectului și a ciornelor, grila se semnează și se sigilează de către șeful de sală, iar studenții trebuie să semneze o listă care certifică faptul că au susținut examenul. Studenții nu pot părăsi sala în prima oră de examen, iar ultimii trei studenți rămași în sală trebuie să plece în același timp.

Rezultatele examenului, precum și subiectul cu răspunsurile corecte marcate, se afișează în cursul aceleiași zile. Eventualele contestațiile se pot depune până a doua zi dimineață, când se și soluționează.

Examenul se consideră trecut dacă studentul a luat nota minim 5.

Susținerea proiectului de diplomă

La sustinerea proiectului de licență, studenții vor trebui să mai aducă înca un exemplar al lucrării de licență (înafara de cel predat la secretariat), pe care îl vor primi înapoi dupa prezentare.
Prezentarea nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute (15 minute incluzand întrebarile din partea comisiei).

Studenții trebuie să se prezinte cu cel puțin 15 minute înainte de începerea sesiunii de prezentări la care au fost alocați.

Fișierul cu prezentarea proiectului poate fi trimis online prin completarea unui formular sau, în cel mai rău caz, poate fi adus pe un drive usb în ziua prezentării. Prezentarea trebuie să fie în unul din formatele PDF, PPT, PPTX sau EXE (nu se garantează prezența pe calculatorul pe care rulează prezentarea a unor aplicații necesare redării acesteia).

După ce toți studenți susțin prezentarea la proiector în fața comisiei, urmează o scurtă pauză după care începe prezentarea părții practice a proiectului într-o ordine aleasă de comisie. După ce toți studenții au prezentat și partea practică, urmează deliberările, moment când comisia acordă nota pentru proiectul de diplomă, și apoi anunțarea rezultatelor. La sfârșitul fiecărei zile de prezentări studenții sunt anunțați personal de nota obținută la proiect.

Studiile se consideră finalizate cu succes dacă nota de la examen este minim 5, nota de la proiect este minim 5, iar media aritmetică dintre cele două probe este minim 6.

Nefinalizarea studiilor

În situația în care studentul obține o notă sub 5 la examenul scris, atunci poate în continuare susține prezentarea proiectului de diplomă, dar studiile nu se consideră a fi finalizate. Într-una din sesiunile de diplomă ulterioare, studentul poate da din nou examenul și poate solicita (dacă dorește) echivalarea probei de susținere a proiectului de diplomă; adică nu mai trebuie să susțină prezentarea și primește nota obținută într-o sesiune precedentă.

Dacă, în urma examenului scris, studentul nu se prezintă la susținerea proiectului de diplomă, acesta poate susține proba respectivă într-o sesiune ulterioară. Atunci are posibilitatea (dacă dorește) de a echivala examenul scris prin păstrarea notei obținute într-o sesiune precedentă; în acest caz nu va mai susține proba scrisă.

Terminarea studiilor

În urma finalizării cu succes a examenului de diplomă, studenții trebuie să completeze o fișă de lichidare pentru eliberarea ulterioară a diplomei de inginer. Această fișă presupune obținerea de semnături și ștampile de la entitățile și instituțiile enumerate pe a doua pagină (semnăturile de la cămine trebuiesc obținute doar de la căminele în care a stat studentul respectiv).

Diploma de inginer se eliberează, de obicei, după aproximativ un an de la absolvire.
Dar, în ziua susținerii prezentării proiectului, studenții vor completa o cerere pentru eliberarea unei adeverințe de absolvire a studiior.

Fișa lichidare pentru absolvenți cu licență/disertație
Fișa lichidare pentru absolvenți fără licență/disertație
Fișa de lichidare pentru exmatriculați


Finalizarea studiilor de la master

Procedura de finalizare a studiilor de la master este similară cu cea de la ciclul de licență, marea diferență fiind absența examenului scris.
Astfel, studenții vor avea posibilitatea să își aleagă un cadru didactic îndrumător pentru proiectul de disertație în funcție de tematica propusă și în funcțiile de numărul de locuri alocate fiecărui cadru didactic. Modalitatea de înscriere pentru susținerea proiectului este aceeași ca la ciclul de licență exceptând partea de înscriere online care nu este necesară.